ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ποντιακής Νεολαίας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη (ΟΣΕΠΕ)

ΑΡΘΡΟ 1

Ονομασία και έδρα

 1. Η Νεολαία φέρει την ονομασία Ποντιακή Νεολαία στην Ευρώπη
 2. Είναι αναπόσπαστο τμήμα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη και έχει έδρα τη Φραγκφούρτη, όπως η ΟΣΕΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 2

Αρμοδιότητες

 1. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) Νεολαίας της Ομοσπονδίας λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες και υπό το πνεύμα του καταστατικού της ΟΣΕΠΕ. Έχει το δικαίωμα να κάνει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΟΣΕΠΕ, για δραστηριότητες της Νεολαίας.
 2. Αφού οι προτάσεις της γίνουν αποδεκτές φροντίζει για την αποπεράτωσή των, σε συνεργασία με τις Διοικούσες Επιτροπές των Συλλόγων, Δ.Σ. των Συλλόγων και το Δ.Σ. της ΟΣΕΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοποί και επιδιώξεις

 1. Προώθηση της πνευματικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της Ποντιακής Νεολαίας στην Ευρώπη.
 2. Διατήρηση και καλλιέργεια της ιστορίας, λαογραφίας, των ηθών και εθίμων των Ελλήνων του Πόντου και η προβολή τους στην Ποντιακή Νεολαία της Ευρώπης και σε όλους τους Έλληνες και τους άλλους λαούς.
 3. Προώθηση σύσφιξης σχέσεων και καλλιέργειας δεσμών φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους νέους των Συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας

ΑΡΘΡΟ 4

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

 1. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), που καλείται κάθε δύο χρόνια ως εκλογική.
 2. Η συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας που καλείται κάθε χρόνο.
 3. Οι προσυνδιασκέψεις, που καλούνται κάθε χρόνο στα διάφορα κρατίδια.
 4. Η συμμετοχή στη διοργάνωση του Φεστιβάλ.
 5. Η συμμετοχή σε συναντήσεις και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕΠΕ
 6. Η συμμετοχή στις συναντήσεις και συνεδριάσεις των συλλόγων-μελών της ΟΣΕΠΕ.
 7. Η ενεργή παρουσία στις συσκέψεις πρόεδρων.
 8. Η συνεχής διατήρηση της υπάρχουσας ιστοσελιδας της νεολαίας, www.osepe.de
 9. Η συμμετοχή στις Παγκόσμιες Συνδιασκέψεις Ποντιακής Νεολαίας.

Σε περίπτωση που η Συνδιάσκεψη πραγματοποιείται από την ΟΣΕΠΕ, η Σ.Ε. Νεολαίας έχει κυρίαρχο οργανωτικό ρόλο, μαζί με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

 1. Η συνεργασία με τις εκάστοτε Σ.Ε. Νεολαίας των ποντιακών Ομοσπονδιων ανά τον κόσμο.
 2. Η συμμετοχή σε Συνδιασκέψεις και Συνέδρια Nέων (όπως αυτά του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού).
 3. Το περιοδικό «Ποντιακή Νεολαία» που εκδίδει η Ποντιακή Νεολαία της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με το Δ.Σ. της ΟΣΕΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 5

Θέσεις της νεολαίας

 1. Ανάμιξη της ΣΕ Νεολαίας σε εσωτερικές υποθέσεις των Συλλόγων Μελών της ΟΣΕΠΕ δεν επιτρέπεται.
 2. Ανάμιξη της ΣΕ Νεολαίας σε υποθέσεις και δραστηριότητες πολιτικών κομμάτων δεν επιτρέπεται.

ΑΡΘΡΟ 6

Μέλη

Μέλη της Ποντιακής Νεολαίας της Ομοσπονδίας είναι όλοι οι νέοι των ποντιακών συλλόγων μελών της ΟΣΕΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 7

Γενική Συνέλευση

 1. Το ανώτατο όργανο της Ποντιακής Νεολαίας της ΟΣΕΠΕ είναι η ΓΣ η οποία συνέρχεται κάθε δύο χρόνια ως εκλογική και έχει τις

εξής αρμοδιότητες:

α.) Εκλέγει το Προεδρείο και τη Γραμματεία της ΓΣ, την Εφορευτική Επιτροπή (Εφορ. Επιτρ.) και τη ΣΕ.

β.) Ψηφίζει προτάσεις, οι οποίες αποτελούν και τον κεντρικό άξονα της δράσης της ΣΕ.

γ.) Ψηφίζει και τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ποντιακής Νεολαίας.

 1. Η σύγκληση της ΓΣ πρέπει να γίνει γνωστή στους Συλλόγους-μέλη τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες πριν. Η ΣΕ, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Νεολαίας της Ομοσπονδίας, είναι υποχρεωμένη να καλέσει με γραπτή πρόσκληση τους νέους των Συλλόγων που εκπροσωπούνται στην ΟΣΕΠΕ, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και η Ημερήσια Διάταξη (ΗΔ) της ΓΣ.
 2. Στη ΓΣ συμμετέχουν ως σύνεδροι τρεις (3) αντιπρόσωποι που είναι εκλεγμένοι από τη Νεολαία των Συλλόγων τους, είναι ηλικίας 18 – 32 και είναι Ποντιακής καταγωγής, τουλάχιστον από τον ένα γονέα.
 3. Η ΓΣ έχει απαρτία όταν παραβρίσκεται το 50%+1 των αντιπροσώπων και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία 50%+1 αυτών. Αν δεν υπάρχει η απαρτία, η ΓΣ παρατείνεται κατά 1ωρα, οπότε έχει το δικαίωμα να πάρει αποφάσεις ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων αντιπροσώπων. Η ΗΔ παραμένει η ίδια.
 4. Η ΓΣ εκλέγει τριμελές Προεδρείο από τους οποίους οι δύο (2) αναλαμβάνουν τα χρέη της Γραμματείας. Το Προεδρείο διευθύνει

τη διεξαγωγή της ΓΣ και υπογράφει τα πρακτικά, τα οποία παραδίνονται στη νεοεκλεχθείσα ΣΕ μετά το τέλος των εργασιών.

 1. Προτάσεις για συμπληρωματικά θέματα στην ΗΔ πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στο Προεδρείο της ΓΣ το αργότερο μέχρι την

έγκριση της ΗΔ από τη ΓΣ.

 1. Τακτική Γενική Συνέλευση

Τα θέματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνονται στην ΗΔ είναι τα ακόλουθα:

α.) Εκλογή Προεδρείου

β.) Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

γ.) Έκθεση πεπραγμένων της απερχόμενης ΣΕ

δ.) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

ε.) Εκλογή νέας ΣΕ

 1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Συγκαλείται όταν υπάρχουν σοβαρά θέματα και συγκεκριμένα όταν:

α.) το αποφασίζει η ΣΕ

β.) το ζητήσουν γραπτά οι νέοι 1/3 των Συλλόγων μελών

ΑΡΘΡΟ 8

Εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής

 1. Η εκλογή της ΣΕ γίνεται από τη Γενική Συνέλευση σε μυστική ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει από ένα έως τέσσερις υποψήφιους.
 2. Δικαίωμα του «εκλέγειν» έχουν οι νέοι από 18-32 ετών, που έχουν ποντιακή καταγωγή, τουλάχιστον από τον έναν γονέα και

έχουν εκλεγεί από το σύλλογό τους ως εκπρόσωποι για την Γ.Σ. της Ποντιακής Νεολαίας στην Ευρώπη.

 1. Δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» έχουν όσοι νέοι από την παράγραφο 2 είναι μεταξύ 18 και 32 ετών.
 2. Από κάθε Σύλλογο εκλέγεται το πολύ ένας εκπρόσωπος, εκτός εάν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι.
 3. Δικαιωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» έχουν επίσης τα μέλη της απερχόμενης ΣΕ.

ΑΡΘΡΟ 9

Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας

 1. Η συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της ΟΣΕΠΕ, αποτελείται από 7 άτομα και 2 αναπληρωματικούς (συνεργάζονται και παίρνουν

μέρος στις δραστηριότητες για να είναι ενήμεροι) που εκλέγονται από τη Γ.Σ. Νεολαίας.

 1. Η ΣΕ κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκλέγει τον Συντονιστή, αναπληρωτή Συντονιστή και Γραμματέα και συνέρχεται σε

συνεδριάσεις τουλάχιστον τρεις (3) φορές τον χρόνο.

 1. Η συμμετοχή των μελών της ΣΕ στις συνεδριάσεις της θεωρείται απαραίτητη εκτός και αν συντρέχει σοβαρός λόγος. Μετά από

τρεις (3) απουσίες η ΣΕ έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την αποκατάσταση του μέλους με το πρώτο κατά σειρά προτεραιότητας

ψήφων αναπληρωματικό μέλος. Το ίδιο ισχύει και μετά από συνεχή αποχή ενός μέλους της ΣΕ από τις δραστηριότητες της.

 1. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός μέλους από τη ΣΕ η θέση αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά προτεραιότητας ψήφων

αναπληρωματικό μέλος, έστω και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εκπροσωπείται ο ίδιος Σύλλογος με δύο (2) αντιπροσώπους.

 1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Συντονιστή γίνεται νέα σύγκληση σε σώμα της ΣΕ
 2. Η θητεία της Επιτροπής διαρκεί 2 χρόνια.
 3. Τα μέλη της Συντονιστικής επιτροπής εκπροσωπούν την ποντιακή νεολαία Ευρώπης στο συνέδριο αντιπροσώπων της ΟΣΕΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 10

Τροποποίηση Εσωτερικου Κανονισμού

 1. Τροποποίηση ή αλλαγή σε άρθρα του εσωτερικού κανονισμού μπορεί να γίνει μόνο σε ΓΣ
 2. Κάθε τροποποίηση ή αλλαγή των άρθρων πρέπει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων αντιπροσώπων.
 3. Αν υπάρχει πρόταση τροποποίησης ή αλλαγής στον εσωτερικό κανονισμό πρέπει η ΣΕ να συμπεριλάβει το θέμα αυτό στην

Ημερήσια Διάταξη της ΓΣ και να το γνωστοποιήσει στους Συλλόγους μέλη μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της ΗΔ τέσσερις (4) εβδομάδες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 11

Σχέση με Δ.Σ. της ΟΣΕΠΕ

 1. Για δραστηριότητες και προτάσεις της Νεολαίας ενημερώνεται από την Επιτροπή ο Υπεύθυνος Νεολαίας της ΟΣΕΠΕ.

Αυτός εισηγείται τις προτάσεις στο Δ.Σ. της ΟΣΕΠΕ και μεταφέρει την απόφαση στην Επιτροπή, φροντίζει δε και επιβλέπει την αποπεράτωσή της.

 1. Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας δεν είναι αυτόνομη.
 2. Η σχέση της Επιτροπής με το Δ.Σ. της ΟΣΕΠΕ υποκύπτει σε νόμους αλληλοσεβασμού, αμοιβαίας ενημέρωσης και από κοινού αποφάσεων.