ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Υποστηρίζοντας τη σπουδαιότητα ύπαρξης επιτροπών που θα ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα, η ΟΣΕΠΕ προχώρησε στην συγκρότηση ειδικής μόνιμης επιτροπής αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τον Σεπτέμβριο του 2006.

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ευρώπης, των διανοούμενων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των πολιτικών, της ηγεσίας των κρατών, των κοινοβουλίων, αλλά και των διεθνών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα από εκδηλώσεις και ενέργειες για το σκοπό αυτό, αποτελεί ιστορικό μας χρέος.

Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της ευρύτερης περιοχής της Μ. Ασίας, Ανατολικής Θράκης, των άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής, καθώς και των άλλων εθνικοτήτων, πρέπει να αναγνωριστεί, τόσο από τη Διεθνή Κοινότητα, αλλά κυρίως από το τουρκικό κράτος.

Η αναγνώριση θα αποτελέσει αναμφισβήτητα μια στέρεη βάση για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ειρήνης και ειλικρινούς φιλίας μεταξύ των λαών που υπέστησαν τη γενοκτονία και της σύγχρονης Τουρκίας.

Το 2010, η Ομοσπονδία, εκτιμώντας το σημαντικό έργο της Επιτροπής ,προχώρησε στην ανασυγκρότησή της και στη δημιουργία δικτύου συνεργατών από όλους τους συλλόγους, που την πλαισιώνουν και τη στηρίζουν στις δράσεις της.