ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Νέο καταστατικό ισχύον από τις
01 Οκτωβρίου 2019

Σύμφωνα με το έκτακτο Συνέδριο της ΟΣΕΠΕ στις 09 Μαρτίου 2019 στην Φρανκφούρτη. Ελεύθερη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του ισχύοντος αυθεντικού στη γερμανική γλώσσα.

Άρθρο 1
Ονομασία, Έδρα, Έμβλημα και Σφραγίδα
1. Η ονομασία της Ομοσπονδίας είναι: Ομοσπoνδία Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη (Ο.Σ.Ε.Π.Ε).
2. Η έδρα της Ομοσπονδίας είναι η πόλη της Φρανκφούρτης παρά τον Μάιν (Frankfurt am Main) της Γερμανίας.
3. Έμβλημα της Ομοσπονδίας είναι ο μονοκέφαλος αετός της Σινώπης.
4. Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας είναι στρογγυλή, φέρει στο κέντρο το έμβλημα και στην περιφέρεια την επωνυμία της Ομοσπονδίας στην ελληνική και γερμανική γλώσσα, καθώς και το έτος ίδρυσής της.
5. Η Ομοσπονδία είναι καταχωρημένη στο μητρώο Συλλόγων του Πρωτοδικείου Φρανκφούρτης.

Άρθρο 2
Σκοποί της Ομοσπονδίας
Η Ομοσπονδία  επιδιώκει τους ακόλουθους σκοπούς:
1.Την προαγωγή  και φροντίδα της παράδοσης με συντονισμό των δραστηριοτήτων των Συλλόγων Ποντίων στην Ευρώπη και τη συνεργασία με  τους Συλλόγους μέλη καθώς επίσης και με άλλες Ομοσπονδίες, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, με στόχο  την ενιαία έκφραση και δράση των Ποντίων σε παγκόσμιο επίπεδο.
2.Την προαγωγή της τέχνης και του πολιτισμού  μέσω   διατήρησης, φροντίδας και προβολής της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς   των Ελλήνων του Πόντου.
3.Την προαγωγή έρευνας της πατρίδας μέ  μελέτες και παρουσιάσεις της Ιστορίας του Πόντου καθώς επίσης την αποφασιστική συμβολή στην  προβολή και προώθηση  του αιτήματος για διεθνή καταδίκη και αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
4.Την προαγωγή στήριξης της νεολαίας με σύσφιγξη των σχέσεων των Συλλόγων μελών και ιδιαίτερα της νεολαίας. Τη μελέτη και   προβολή  κοινών θέσεων επί ζητημάτων μείζονος ενδιαφέροντος για τον Πόντο.
5.Την προαγωγή προστασίας  και φροντίδας των μνημείων  των Ελλήνων του Πόντου.
6. Την προαγωγή   διεθνούς φρονήματος ανεκτικότητας σε όλους τους τομείς  του πολιτισμού και της σκέψης  συνενόησης των λαών μέσω αλληλεγγύης και συνεργασίας με τούς Έλληνες του Πόντου παγκοσμίως και μέ άλλα έθνη, και τη διαφύλαξη  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Άρθρο 3
Θέσεις της Ομοσπονδίας
1.Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη της Ομοσπονδίας σε υποθέσεις και δραστηριότητες πολιτικών παρατάξεων.
2. Η Ομοσπονδία εργάζεται ανιδιοτελώς και δεν επιδιώκει  οικονομικά οφέλη.
3. Τα έσοδα της Ομοσπονδίας χρησιμοποιούνται μόνο για στόχους που περιλαμβάνονται στο καταστατικό. Τα μέλη δεν λαμβάνουν χρήματα από τα έσοδα της Ομοσπονδίας.
4.Δεν επιτρέπεται να ευνοηθούν πρόσωπα με έξοδα πέραν των  σκοπών της Ομοσπονδίας, καθώς επίσης με δυσανάλογα υψηλή αμοιβή.
Οι § 2,3και 4 έχουν καταγραφεί στο αυθεντικό από εκτυπωτικό λάθος στο τέλος του άρθρου 3 α ως  §1,2,3

Άρθρο 3 α
Μέσα για την επίτευξη των στόχων
1. Σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Συνεδρίων.
2. Συγκεντρώσεις, ενημερωτικού και μορφωτικού περιεχομένου, όπως επίσης διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
3. Διοργάνωση των εξής εκδηλώσεων:
Πανευρωπαϊκή Συνδιασκέψη Ποντιακής Νεολαίας.
Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών Νεολαίας.
4.Ίδρυση ενός γραφείου στην έδρα της Ομοσπονδίας,  όπου θα διαφυλάσσεται το αρχείο της Ομοσπονδίας,  με δικαίωμα χρηματοδότησης γραμματιακής υποστήτιξης απο το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, για την κάλυψη των τεχνικών και επικοινωνιακών αναγκών.
5.Το ΔΣ αλλά και το Συνέδριο μπορούν να συγκροτούν Επιτροπές  επί συγκεκριμένων θεμάτων.  Οι επιτροπές είναι συμβουλευτικά όργανα του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και  λειτουργούν αμισθί με βάση το καταστατικό και εσωτερικό κανονισμό που συντάσσει το  Διοικητικό Συμβούλιο ή  το Συνέδριο αντίστοιχα και η θητεία τους λήγει με την λήξη θητείας του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου ή την έναρξη των εργασιών του τακτικού Συνεδρίου. Τα μέλη των επιτροπών μπορούν να προέρχονται και εκτός του θεσμικού χώρου της Ομοσπονδίας, όταν η επιλογή τους αιτιολογείται με ιδιαίτερα επιστημονικά ή εμπειρογνωμικά προσόντα στο ζήτημα για το οποίο  συγκροτείται η επιτροπή.
Στα πλαίσια της Ομοσπονδίας λειτουργεί επίσης με βάση του Καταστατικού, άρθρο 3α §5 και η μόνιμη Επιτροπή Γενοκτονίας, τα μέλη της οποίας εκλέγονται σε κάθε Τακτικό Συνέδριο των αντιπροσώπων.
6. Η Οργάνωση και δραστηριοποίηση της ποντιακής νεολαίας.
7. Κάθε μορφή έντυπου υλικού που εκδίδεται από την Ομοσπονδία και τη νεολαία της.
8. Η διεύρυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας www.osepe.de ως κύριου επικοινωνιακού οργάνου της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 4
Μέλη της Ομοσπονδίας
1. Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν Σύλλογοι Ποντίων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Έχουν την έδρα τους εκτός Ελλάδος και Κύπρου, σε χώρα της Ευρώπης στην οποία δεν υπάρχει αναγνωρισμένη Ομοσπονδία Συλλόγων Ποντίων.
β. Αριθμούν τουλάχιστον είκοσι (20) τακτικά μέλη και δεν προέρχονται από διάσπαση άλλου τοπικού Συλλόγου Ποντίων, μέλους της Ομοσπονδίας.
Η Ομοσπονδία δέχεται έναν Σύλλογο από κάθε πόλη.
γ.Οι Σύλλογοι είναι καταχωρημένοι στο μητρώο Συλλόγων της πόλης στην οποία έχουν την έδρα τους.
δ. Οι σκοποί τους είναι ταυτόσημοι και εναρμονισμένοι με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
2.Για την ένταξή του απαιτείται να υποβάλει ένας Σύλλογος Ελλήνων Ποντίων πρός το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μία γραπτή αίτηση, μία λίστα  των μελών του, ένα απόκομμα απο το μητρώο Συλλόγων και το καταστατικό του και μάλιστα κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης του του Συλλόγου.
Η αίτηση πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
Αν η απόφαση για την αίτηση είναι αρνητική, τότε ο Σύλλογος μπορεί να ασκήσει γραπτή ένσταση εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε η απορριπτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Ομοσπονδίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας υποχρεούται να φέρει την ένσταση στο επόμενο τακτικό ή έκτακτο  Συνέδριο των αντιπροσώπων, όπου και θα παρθεί η τελική απόφαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται επίσης και ανεξάρτητα από την υποβολή ένστασης, να γνωστοποιήσει στο Συνέδριο τις απορριπτικές του αποφάσεις, και να τις αιτιολογήσει αντίστοιχα.
Η εγγραφή νέων μελών ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη εκδήλωση της Ομοσπονδίας ή   στην επόμενη αλληλογραφία προς τους Συλλόγους μέλη.  

Άρθρο 5
Απώλεια της ιδιότητας μέλους
1.Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία κοινοποιεί σε κάποιο Σύλλογο μέλος, να του αναστείλει προσωρινά την ιδιότητα, εφόσον αυτός   ανέπτυξε αντικαταστατική δραστηριότητα.  Την οριστική απόφαση για  τη  διαγραφή της ιδιότητας  μέλους,  παίρνει το αμέσως επόμενο Συνέδριο  των αντιπροσώπων. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 50% +1 των παρόντων αντιπροσώπων, εφόσον το Συνέδριο έχει απαρτία.
2.Η ιδιότητα του μέλους αφαιρείται αυτοδίκαια όταν ο Σύλλογος μέλος διαλυθεί ή πάψει  να  αριθμεί τουλάχιστον είκοσι (20) τακτικά μέλη.
3.Ένας Σύλλογος μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία κατόπιν γραπτής δήλωσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και εφόσον η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αυτού έχει πάρει την απόφαση αυτή.

Άρθρο 6
Δικαιώματα-Υποχρεώσεις των Συλλόγων μελών
1. Οι Σύλλογοι μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας. Καταθέτουν προτάσεις τόσο για την οργάνωση όσο και για τη λειτουργία και πολιτική της Ομοσπονδίας. Επίσης ελέγχουν τις δραστηριότητες των οργάνων στα πλαίσια που ορίζει το καταστατικό.
2. Οι Σύλλογοι μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα τακτικά και έκτακτα συνέδρια της Ομοσπονδίας, με εκλεγμένους αντιπροσώπους.
Οι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να είναι αντιπρόσωποι Συλλόγων απο άλλεσ Ομοσπονδίες. Οι αντιπρόσωποι έχουν το δικαίωμα του λόγου, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
3. Κάθε Σύλλογος μέλος διατηρεί την αυτονομία του σε ότι αφορά τις εσωτερικές του λειτουργίες.
4. Κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα να εντάξει το τμήμα νεολαίας του στη νεολαία της Ομοσπονδίας.
5. Ο Σύλλογος  μέλος υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό της ετήσιας συνδρομής προς την Ομοσπονδία το αργότερο μέχρι τις 31.03. κάθε χρόνου. Το ύψος δε της συνδρομής καθορίζεται από το Συνέδριο των αντιπροσώπων.
6. Κάθε αίτηση εγγραφής μέλους συνοδεύεται απαραιτήτως από τη συνδρομή του.
Οι Σύλλογοι  μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για τυχόν αλλαγές του αριθμού των μελών τους, καθώς επίσης για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις του καταστατικού τους, το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από το Συνεδρίου της Ομοσπονδίας.
7. Οι Σύλλογοι μέλη ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
8. Οι Σύλλογοι μέλη διοργανώνουν κάθε χρόνο εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σε συνεργασία και υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 7
Νεολαία της Ομοσπονδίας και η λειτουργία της
1. Στους κόλπους της Ομοσπονδίας λειτουργεί τμήμα νεολαίας το οποίο απαρτίζουν τα τμήματα νεολαίας των Συλλόγων μελών.
Η Νεολαία  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ομοσπονδίας.
2. Το τμήμα νεολαίας της Ομοσπονδίας συντονίζεται από την Συντονιστική της
Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Νεολαίας.
3. Η Νεολαία της Ομοσπονδίας λειτουργεί στα πλαίσια του καταστατικού και των αποφάσεων των Συνεδρίων της Ομοσπονδίας. Οι λειτουργίες της νεολαίας και της Συντονιστικής Επιτροπής της ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό που η ίδια επεξεργάζεται και καταθέτει προς έγκριση στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας.
Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Ομοσπονδίας  καταθέτει το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας τις συνολικές προτάσεις δραστηριοτήτων  για το επόμενο έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας πρέπει σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή να  αποφασίσει το αργότερο έως τέλη Δεκεμβρίου του ιδίου έτους  για το σύνολο των προτάσεων.
4. Το όριο ηλικίας των ενεργών νέων ρυθμίζεται εντός του εσωτερικού κανονισμού της.
5. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας έχουν δικαίωμα  να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Ομοσπονδίας και να παίρνουν το λόγο.

Άρθρο 8
Οικονομικοί πόροι της Ομοσπονδίας
Οι οικονομικοί πόροι της Ομοσπονδίας προέρχονται από:
1. Τις συνδρομές των μελών της. Το ποσόν της συνδρομής εξαρτάται από τον αριθμό των τακτικών μελών  του Συλλόγου  μέλους και καθορίζεται από το Συνέδριο των αντιπροσώπων.
Οι Σύλλογοι καταθέτουν σχετική επίσημη δήλωση.
2. Έκτακτη συνδρομή των Συλλόγων μελών. Αυτή αποφασίζεται από το Συνέδριο των αντιπροσώπων  και απαιτείται, όταν υπάρχει οικονομική ανάγκη.
3. Δωρεές κρατικών υπηρεσιών, δωρεές  φυσικών ή νομικών προσώπων,  ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 9
Όργανα της Ομοσπονδίας
1. Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 10
Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων
1. Το Συνέδριο των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας είναι το ανώτατο Όργανο, συγκαλείται κάθε δύο (2) χρόνια και εκλέγει όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Εφορευτική Επιτροπή).
Επίσης εκλέγει τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας για οποιοδήποτε παγκόσμιο όργανο.
2. Το Συνέδριο αποφασίζει για όλα τα θέματα της Ομοσπονδίας. Αυτό καθορίζει το πλαίσιο δράσης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων. Αποφασίζει επίσης επί των προτάσεων των αντιπροσώπων και των Συλλόγων μελών.
3. Όλες οι αποφάσεις του Συνεδρίου παίρνονται με απλή πλειοψηφία.
4. Στο συνέδριο συμμετέχουν οι Σύλλογοι μέλη με αντιπροσώπους, οι οποίοι έχουν εκλεγεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων.
5. Οι Σύλλογοι εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στις εκάστοτε Γενικές Συνελεύσεις τους.
6. Το μέτρο εκλογής των αντιπροσώπων για τους Συλλόγους  μέλη είναι ενιαίο και καθορίζεται ως εξής: Ο αριθμός των αντιπροσώπων των Συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας καθορίζεται κάθε φορά από τον αριθμό των μελών του Συλλόγου.
Για τα πρώτα εκατό (100) μέλη καθορίζει το μέτρο για κάθε είκοσι (20) μέλη αντιστοιχεί ένας αντιπρόσωπος και από εκατό (100) και πάνω μέλη καθορίζει το μέτρο για κάθε πενήντα (50) μέλη αντιστοιχεί ένας αντιπρόσωπος.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υπόλοιπων μελών διαιρεμένος δια του μέτρου είναι μεγαλύτερος του μισού, δηλαδή όταν το μέτρο είναι 20 τουλάχιστον 11/20 και οταν το μέτρο είναι 50 τουλάχιστον 26/50, εκλέγεται ένας περαιτέρω αντιπρόσωπος.
7. Το Συνέδριο έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 50%+1 των Συλλόγων μελών. Αν το Συνέδριο των αντοπροσώπων δεν έχει απαρτία, συγκαλείται εκ νέου εντός δύο (2) μηνών.  Το Συνέδριο έχει τότε απαρτία  ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων Συλλόγων μελών και κατά συνέπεια και αντιπροσώπων.
Τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου παραμένει η έδρα της Ομοσπονδίας,  η ημερήσια διάταξη παραμένει η ίδια.
8. Τις εργασίες του Συνεδρίου διευθύνει τριμελές  (3) Προεδρείο, που εκλέγεται από τους αντιπροσώπους με ανάταση χειρός αμέσως μετά την έναρξη του ασυνεδρίου.
Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα, καθώς και δύο επιπλέον Γραμματείς, υπεύθυνους για την τήρηση των πρακτικών. Το Προεδρείο διευθύνει τη συζήτηση υπογράφει τα πρακτικά του Συνεδρίου και τα παραδίδει μετά τη λήξη του Συνεδρίου στο μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει λάβει τους περισσότερους ψήφους.
Οι εργασίες του Συνεδρίου βιντεοσκοπούνται.
9. Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Ομοσπονδίας συμμετέχει στις εργασίες του Συνεδρίου των αντιπροσώπων με δικαίωμα λόγου και υποβολής αιτημάτων.
10. Η σύγκληση του Συνέδριου πρέπει να γίνει γνωστή στους Συλλόγους  μέλη τουλάχιστον (8) οκτώ εβδομάδες πριν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένο να καλέσει με γραπτή πρόσκληση τους Συλλόγους μέλη, στην οποία θα αναφέρονται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και η ημερήσια Διάταξη του Συνεδρίου.
11. Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο των αντιπροσώπων έχουνε συνεπώς  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 11
Συνέδρια και ημερήσια διάταξη.

Α. Τακτικό Συνέδριο των αντιπροσώπων.
Στην ημερήσια διάταξη πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Εκλογή Προεδρείου.
2. Έγκριση ημερήσιας διάταξης.
3. Έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οικονομική έκθεση από τον ταμία.
5. Έκθεση ελέγχου των οικονομικών από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
6. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου  και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Β. Έκτακτο Συνέδριο των αντιπροσώπων.
Συγκαλείται, όταν υπάρχουν σοβαρά θέματα και ειδικά όταν:
1. Το αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το ζητήσει τουλάχιστον το 1/3 των Συλλόγων μελών.
Θέματα της ημερήσιας διάταξης  ενός εκτάκτου Συνεδρίου είναι μόνο εκείνα τα οποία προτάθηκαν για τη σύγκλησή του.
Το έκτακτο Συνέδριο πρέπει να συγκληθεί με γραπτή πρόσκληση προς όλους τους Συλλόγους μέλη, τουλάχιστον  οκτώ (8) εβδομάδες μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο  ή την παραλαβή της αίτησης των Συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 12
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής 
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται από το Συνέδριο των αντιπροσώπων σε μυστική ψηφοφορία.
Οι φάκελοι είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Ομοσπονδίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει στην  Εφορευτική Επιτροπή κατάλογο των αντιπροσώπων με δικαίωμα ψήφου.
Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει τον  κατάλογο των υποψηφίων.
Τα ονόματα των  υποψηφίων προέρχονται απο τις τάξεις των αντιπροσώπων και αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.
Το εκλογικό σύστημα είναι για όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας ενιαίο.
Κάθε αντιπρόσωπος έχει το  δικαίωμα από έναν (1) μέχρι επτά (7) σταυρών προτίμησης για  το Διοικητικό Συμβούλιο και από έναν (1)  μέχρι τρεις (3) σταυρών προτίμησης για  την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Αντίστοιχα ισχύει για τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας στα  συνέδρια των παγκοσμίων οργάνων. Το δικαίωμα σταυροδοσίας περιορίζεται στο ανάλογο του συνολικού αριθμού των μελών που εκλέγονται στο αντίστοιχο όργανο. Δηλαδή  για ένα τριμελές όργανο οι σταυροί προτίμησης είναι  τρεις (3), για ένα πενταμελές πέντε (5) κ.ο.κ.
2.Οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων μελών και οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνονται αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι το απόγευμα  της ημέρας πριν τις εκλογές, πριν τη λήξη της  πρώτης ημέρας συνεδρίασης, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές.
3.Στο τέλος των εκλογών, η Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα στο Συνέδριο και να παραδώσει στον πλειοψηφούντα τα ψηφοδέλτια μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Τα ψηφοδέλτια μπορούν να ελεγχθούν εκ νέου μόνο έπειτα από γραπτή αίτηση προς την Εφορευτική Επιτροπή. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει μόνο παρουσία της ολομέλειας της Εφορευτικής Επιτροπής.
Η θητεία της Εφορευτικής Επιτροπής λήγει με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών και την παράδοση των ψηφοδελτίων.
4.Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή και περισσότερων υποψηφίων για την τελευταία θέση, η οποία και πρέπει να καλυφθεί, γίνεται κλήρωση.
5.Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να ρωτήσει τους εκλεγμένους αμέσως μετά την εξαγγελία των αποτελεσμάτων, αν αποδέχονται την εκλογή τους.
Οι εκλεγμένοι υποχρεούνται να απαντήσουν εντός μίας ώρας
6.Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε Συνεδρίαση το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την εκλογή του, με πρόεδρο για την πρώτη συνεδρίασή του το μέλος, το οποίο πλειοψήφησε και σε μυστική ψηφοφορία συγκροτείται σε σώμα, καθώς εκλέγει  Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό  Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνο Πολιτιστικού και Δημοσίων Σχέσεων και   Υπεύθυνο Νεολαίας.

Άρθρο 13
Διοίκηση της Ομοσπονδίας
1. Η Ομοσπονδία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται στο Συνέδριο και αποτελείται από τους:
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνο Πολιτιστικού και Δημοσίων Σχέσεων και Υπεύθυνο Νεολαίας.
2.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί δύο (2) χρόνια. Τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να συνεργασθούν τον πρώτο μήνα μετά τη λήξη της θητείας τους με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
3.Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, και σε  περίπτωση απουσίας του, από   τον Αντιπρόεδρο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει, όταν έχουν  προσκληθεί όλα τα μέλη  και εφόσον έχει  απαρτία, δηλαδή  όταν παραβρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.
Σε περίπτωση που δεν εκπληρώνονται αυτές οι προϋποθέσεις, η  συνεδρίαση αναβάλλεται.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται από τα παρόντα μέλη με απλή πλειοψηφία.  Σε περίπτωση   ισοψηφίας δεν μπορεί να υπάρχει απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος. Το θέμα αυτό ωστόσο μπορεί να επανέλθει προς συζήτηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε επόμενη συνεδρίαση και να επανεξετασθεί.
4.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά το λιγότερο κάθε τρεις (3) μήνες.
Τις συνεδριάσεις του έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν μέλη των Διοικητικών  Συμβουλίων  των Συλλόγων μελών, καθώς και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας,  εκτός εάν το  Διοικητικό Συμβούλιο για συγκεκριμένους και βαρυσήμαντους  λόγους αποφασίσει διαφορετικά.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και σε κάθε  άλλη σύσκεψη, μπορούν κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου να  συμμετέχουν οι διατελέσαντες πρόεδροι της Ομοσπονδίας, με συμβουλευτικό χαρακτήρα.
5.Αν ένα ή περισσότερα μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθούν, τότε η θέση τους αναπληρώνεται από τον πίνακα των επιλαχόντων των τελευταίων εκλογών με σειρά προτεραιότητας.
Αν δεν υπάρχει  αυτή η δυνατότητα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά  Έκτακτο Συνέδριο για συμπληρωματικές εκλογές το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες  από την τελευταία παραίτηση.
Παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αιτιολογούν γραπτώς την παραίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν  το δικαίωμα να  αιτιολογήσουν την απόφασή τους στο επόμενο Συνέδριο των αντιπροσώπων.
6.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του πρέπει να είναι εναρμονισμένες με το πλαίσιο αποφάσεων του Συνεδρίου των αντιπροσώπων.

Άρθρο 14
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1.Την υλοποίηση των αποφάσεων του Συνεδρίου των αντιπροσώπων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Περαιτέρω την καθοδήγηση των Συλλόγων μελών και το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους.
2.Την διαχείριση της περιουσίας της Ομοσπονδίας.
3.Την εγγραφή νέων μελών στα πλαίσια της Ομοσπονδίας, καθώς επίσης την αναστολή της ιδιότητας μέλους μόνον για βαρυσήμαντους λόγους.
4.Τη σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Συνεδρίων των αντιπροσώπων.
5.Τη σύγκληση συσκέψεων με τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων μελών ή αντιπροσώπων αυτών.
6.Τη διοργάνωση Πανευρωπαϊκών Συνδιασκέψεων και Πανευρωπαϊκών Φεστιβάλ Ποντιακής Νεολαίας, πολιτιστικών, επιμορφωτικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων σε συνεργασία πάντα με τον εκάστοτε τοπικό Σύλλογο.
7.Την ενημέρωση των Συλλόγων μελών σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 15
Καθήκοντα των μελών του Διοικητικου Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος
α) Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία έναντι του νόμου σε όλες τις υποθέσεις και
δραστηριότητες.
β) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει κατά τη διάρκειά τους
τη συζήτηση.
γ) Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο.

2. Ο Αντιπρόεδρος
Αντιπροσωπεύει τον Πρόεδρο σε όλες του τις αρμοδιότητες, όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται.

3. Ο Γενικός Γραμματέας
α) Καταγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Κρατάει όλα τα βιβλία, με εξαίρεση τα λογιστικά, και τη σφραγίδα και διεξάγει την
αλληλογραφία της Ομοσπονδίας.
γ) Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που εκδίδονται.
δ) Κρατάει το πρωτόκολλο αλληλογραφίας.
ε) Φέρει ευθύνη για το αρχείο της Ομοσπονδίας.
στ) Συνεργάζεται πλήρως με τον Αναπληρωτή Γραμματέα.
ζ) Υποχρεούται να ενημερώνει τούς Συλλόγους μέλη της Ομοσπονδίας.

4. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας
Βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αντικαθιστά σε περίπτωση απουσίας του.

5. Ο Ταμίας
α) Κρατάει τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία εσόδων και εξόδων.
β) Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών από τους Συλλόγους μέλη.
γ) Εισπράττει και εκδίδει τις αντίστοιχες αποδείξεις.
δ) Πληρώνει με βάση κανονικά υπογεγραμμένων αιτημάτων αποπληρωμής.
ε) Συντάσσει τον απολογισμό του προηγούμενου και τον προϋπολογισμό του νέου διαχειριστικού έτους και τους καταθέτει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και στη συνέχεια στο Συνέδριο των αντιπροσώπων.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγει τις συναλλαγές με τις τράπεζες, τους Οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και άλλες Οικονομικές Υπηρεσίες.
στ) Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού αναφορικά με τη διοργάνωση των ετήσιων εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας (Φεστιβάλ, Συνδιασκέψεις κ.ο.κ.) ο ταμίας υποστηρίζεται και από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ο Υπεύθυνος Νεολαίας
Συνεργάζεται με την Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας στα πλαίσια του εσωτερικού κανονισμού αυτής και μεταφέρει τις προτάσεις, σκέψεις και απόψεις της νεολαίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

7. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, μέσα σε ένα (1) μήνα από τησυγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, να το κατατοπίσει σε όλες τις τρέχουσες υποθέσεις της Ομοσπονδίας.
Εντός της ίδιας προθεσμίας γίνεται η παράδοση και παραλαβή της περιουσίας και των εγγράφων της Ομοσπονδίας, συντάσσεται και υπογράφεται ένα πρωτόκολλο, αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας.
Αν ένα μέλος απουσιάσει αδικαιολόγητα σε πάνω από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις, τότε οφείλει να αιτιολογήσει την απουσία του στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει την Έκθεση των πεπραγμένων στους Συλλόγους μέλη τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία του Τακτικού Συνεδρίου των αντιπροσώπων.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση στη διάρκεια της θητείας του να οργανώνει και να πραγματοποιεί ετησίως ένα (1) Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, μία (1) Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας και μία Πανευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Άρθρο 16
Καθήκοντα της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Εκλέγεται από το Συνέδριο και είναι τριμελής, ελέγχει τα οικονομικά της Ομοσπονδίας δύο (2) φορές τον χρόνο και συντάσσει την έκθεσή της, την οποία παρουσιάζει στο Συνέδριο των αντιπροσώπων.

Άρθρο 17
Επίτιμος Πρόεδρος
Η τιμητική διάκριση ενός προσώπου με τον τίτλο « Επίτιμος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας» δίνεται σε πρόσωπα που με τις πράξεις τους προσέφεραν ύψιστες υπηρεσίες στα θέματα του Ποντιακού Ελληνισμού. Για την ανακήρυξη επίτιμου Προέδρου απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή η πρόταση των 2/3 των Συλλόγων μελών προς το Συνέδριο των αντιπροσώπων. Το Συνέδριο αποφασίζει με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων αντιπροσώπων.

Άρθρο 18
Σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων μελών
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συγκαλεί σε σύσκεψη τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων μελών τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο και οπωσδήποτε πριν από τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ της νεολαίας.
2.Οι Πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων έχουν δικαίωμα να πάρουν το λόγο, να εκφράσουν προτάσεις και απόψεις σχετικά με την πορεία της Ομοσπονδίας καθώς και την καλύτερη διοργάνωση των Φεστιβάλ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφασίζει για την υλοποίηση των προτάσεων.

Άρθρο 19
Βιβλία της Ομοσπονδίας
α) Μητρώο μελών στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των Συλλόγων.
β) Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των Τακτικών Συνεδρίων των αντιπροσώπων και των συνεδριάσεων με τους προέδρους των Συλλόγων μελών.
γ) Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
δ) Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Βιβλίο εσόδων και εξόδων.
στ) Κατάλογος της περιουσίας.
ζ) Βιβλίο παραλαβής/παράδοσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας παρουσία της Εξελεγκτικής Επιτροπής με υπογεγραμμένο πρωτόκολλο.

Άρθρο 20
Εκλογή Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας σε Παγκόσμια Όργανα
Οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας για τα Παγκόσμια Συνέδρια κα τα ανώτερα Παγκόσμια Όργανα και τις Οργανωτικές Επιτροπές αυτών, εκλέγονται από το Συνέδριο των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας.
Οι αντιπρόσωποι είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν, να εκφράσουν και να στηρίξουν τις θέσεις της Ομοσπονδίας.
Σε περίπτωση που ένας εκλεγμένος αντιπρόσωπος δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντά του, αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας από τον πρώτο αναπληρωματικό εκλεγέντα αντιπρόσωπο.

Άρθρο 21
Τροποποίηση του καταστατικού
1.Μία τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να αποφασιστεί μόνο σε Τακτικό ή Έκτακτο Συνέδριο των αντιπροσώπων.
2.Μία απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να παρθεί μόνο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων αντιπροσώπων.
3.Αν πρόκειται να γίνουν τροποποιήσεις κανονισμών του καταστατικού σε ένα Συνέδριο των αντιπροσώπων, τότε πρέπει αυτές να συμπεριλαμβάνονται στην αντίστοιχη ημερήσια διάταξη και να γνωστοποιηθούν στους Συλλόγους μέλη μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον οκτώ (8) εβδομάδες νωρίτερα.

Άρθρο 22
Διάλυση της Ομοσπονδίας
1. 1. Η διάλυση της Ομοσπονδίας πρέπει να αποφασιστεί με αντίστοιχη απόφαση από Συνέδριο των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας, το οποίο έχει συγκληθεί γι΄αυτό το σκοπό.
Η απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία από τα έξι έβδομα (6/7) των Συλλόγων μελών.
2.Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας ή παρακμής του μέχρι τότε τεθέντα στόχου της, η περιουσία δωρίζεται σε ένα κοινωφελές Ίδρυμα. Το Συνέδριο των αντιπροσώπων που θα αποφασίσει για τη διάλυση της Ομοσπονδίας, θα αποφασίσει επίσης σε ποιο κοινωφελές Ίδρυμα θα δωρηθεί ή περιουσία της Ομοσπονδίας.
3.Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας καταστρέφεται.
4.Τα καθήκοντα της εκκαθάρισης των εκκρεμοτήτων αναλαμβάνει μία ειδική επιτροπή που εκλέγεται στο Συνέδριο των αντιπροσώπων. Αυτή η επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διάλυση της Ομοσπονδίας και τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων.

Έκδοση PDF